Statuten

 

 

 

     L.S.C. ALECTO

     Opgericht: 2 april 1970
 
 
 
 
 
 

NAAM en ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Leiderdorpse Sportclub “Alecto”.

Zij is gevestigd in de gemeente Leiderdorp.

 

DOEL

Artikel 2

1.       De vereniging heeft ten doel het bevorderen en het door haar leden beoefenen van de hockeysport, niet zijnde beroepssport.

2.       Zij tracht dit doel te bereiken door:

a.       het houden van oefeningen en wedstrijden

b.       het organiseren van sportevenementen

c.        de voor de beoefende of te gaan beoefenen sport benodigde accommodatie aan te brengen en in stand te houden

d.       door alle andere wettige middelen die aan het doel de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

DUUR en BOEKJAAR

Artikel 3

1.       De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.       Het boekjaar der vereniging loopt van een juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1.       De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste en ereleden.

2.       Gewone leden zijn diegenen, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. De aspirant-leden als bedoeld in artikel 5, worden geacht zich, bij het bereiken van de hiervoor gemelde leeftijd, als lid te hebben aangemeld. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot de toelating besluiten.

3.       Leden van verdienste zijn diegenen die zich tegenover de vereniging langdurig of buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt, op voorstel van tenminste vijf leden van het bestuur als zodanig door het bestuur zijn benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard.

4.       Ereleden zijn diegenen die zich tegenover de vereniging langdurig en buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van tenminste vijf leden van het bestuur of van tenminste tien leden door de algemene vergadering met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard.

5.       Met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen en van hen, die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt een ieder, die tot de vereniging toetreedt, daardoor (verenigings-)lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

  

ASPIRANTLEDEN -BUITENGEWONE LEDEN -BEGUNSTIGERS

Artikel 5 

1.       De vereniging kent voorts aspirant-leden, buitengewone leden en begunstigers.

2.       Aspirant-leden zijn zij, die aan activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.

3.       Buitengewone leden zijn zij, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt, die zich bij het bestuur als zodanig hebben aangemeld en die onder beperkende voorwaarden aan de activiteiten van de vereniging deelnemen.

4.       Begunstigers zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

5.       Aspirant-leden, buitengewone leden en begunstigers zijn geen lid in de zin der wet en hebben mitsdien geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.

6.       Het bestuur beslist na aanmelding omtrent toelating van aspirant-leden, buitengewone leden en begunstigers.

Artikel 6

Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden, buitengewone leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, evenementen en oefeningen bij te wonen en voor wat betreft de aspirant-leden en buitengewone leden daaraan deel te nemen, een en ander voor zover het bestuur niet anders bepaalt.

Artikel 7

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht en overgang.

Artikel 8

1.       Het lidmaatschap eindigt:

a.       door de dood van het lid;

b.       door opzegging van het lid;

c.        door opzegging door de vereniging;

d.       door ontzetting.

2.       Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

3.       Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

4.       Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen.

5.       Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

6.       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Artikel 9

1.       De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid, buitengewoon lid en begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar van de vereniging voor het geheel verschuldigd blijft.

2.       Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 10

1.       De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden, aspirant-leden, buitengewone leden en begunstigers, entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

2.       Ieder gewoon lid, aspirant-lid en buitengewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van de bijdrageplicht. Leden van verdienste zijn, indien zij niet actief de hockeysport beoefenen, eveneens vrijgesteld van de bijdrageplicht.

3.       Nieuwe gewone leden en aspirant-leden zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

4.       Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing of uitstel van de verplichting tot het betalen van een bijdrage of entreegeld te verlenen, volgens de regelen, te stellen in een reglement als bedoeld in artikel 20.

 

BESTUUR

Artikel 11

1.       Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen. De meerderheid van het bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de voorzitter, de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, dient meerderjarig te zijn.

2.       De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.

3.       De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, evenals een vicevoorzitter aan.

4.       Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

5.       Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich door een raadsman doen bijstaan.

6.       Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

7.       Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 12

1.       Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.       Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van de gemelde goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

Artikel 13

1.       Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.

2.       De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende hierna te noemen bestuurders, te weten: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester.

 

DE ALGEMENE VERGADERING/JAARVERSLAG

Artikel 14

1.       De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

2.       Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.

3.       Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken tijdig toekomen aan de  commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

4.       Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 15 

1.       Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2.       Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.

3.       De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigde leden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4.       Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene vergadering geen rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij het betreffende besluit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig is, als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 16 

1.       Toegang tot de algemene vergadering hebben, -mits niet geschorst zijnde – de gewone leden, aspirant-leden, buitengewone leden, leden van verdienste, ereleden en begunstigers, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede diegenen, die daartoe door de algemene vergadering en/of het bestuur zijn uitgenodigd.

2.       Stemgerechtigd in de algemene vergaderingen zijn de gewone leden, leden van verdienste en de ereleden. Ieder van hen heeft een stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigde leden als gemachtigde optreden.

3.       Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4.       De voorzitter bepaalt, met inachtneming van het op dat gebied in de wet, de statuten en het(de) reglement(en) gestelde, de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergaderingen worden gehouden.

5.       Alle besluiten waaromtrent bij wet of bij deze statuten geen grote meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 17

1.       De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of vicevoorzitter of, bij hun afwezigheid, door een door het bestuur aan te wijzen (bestuurs-)lid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.       Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

3.       Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

1.       Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld.

2.       Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.       Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen uitgebracht in een vergadering waarin tenminste een zodanig aantal leden aanwezig is als bevoegd is tot het uitbrengen van een/vijfde gedeelte der stemmen in een voltallige vergadering.

4.       Als een zodanig aantal leden aanwezig is, dat bevoegd is tot het uitbrengen van stemmen en dat minder bedraagt dan een/vijfde gedeelte der stemmen in een voltallige vergadering, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, over het wijzigingsvoorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.       De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan notariële akte is opgemaakt.

6.       Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

7.       De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.

 

ONTBINDING en VEREFFENING

Artikel 19 

1.       Het bepaalde in artikel 18, leden 1, 2, 3, en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.       Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van ontbinding lid waren van de vereniging.

3.       Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.       Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.

5.       Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht; in stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 20 

1.       De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.       Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

 

 

Hoofdsponsoren

Sponsoren