Huishoudelijk Reglement

 
 
     L.S.C. ALECTO

 

 
 
 
 
 
 
 

Algemeen.

Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: Leiderdorpse Hockeyclub Alecto, hierna te noemen "de vereniging” en is gevestigd te Leiderdorp.

2. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging.

Het clubtenue.

Artikel 2

1. Het tenue van de vereniging bestaat uit:

- een shirt;

- een broek of een rok;

- kousen.

De clubkleuren zijn geel en donkerblauw

Het bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.

2. De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde clubtenue te dragen.

Indien bij een uitwedstrijd de ontvangende club ook een geel shirt en/of gele kousen heeft, moet Alecto als bezoekende vereniging een andere kleur shirt en/of andere kleur kousen dragen.

Leden.

Artikel 3

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.

2. De peildatum voor de leeftijdsindeling is 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.

3. In aanvulling op het bepaalde in de statuten kent de vereniging kent als leden:

a. seniorleden;

b. juniorleden;

c. trimleden;

d. LG--hockeyleden;

4. Seniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn. Seniorleden worden nader onderscheiden in:

a. seniorleden van vijf en twintig jaar of ouder;

b. seniorleden ouder dan achttien jaar en jonger dan vijf en twintig jaar.

5. Juniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar.

Juniorleden worden nader onderscheiden in:

a. juniorleden A: juniorleden A zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;

b. juniorleden B: juniorleden B zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;

c. juniorleden C: juniorleden C zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;

d. juniorleden D: juniorleden D zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;

e. jongste jeugd: juniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn;

6. LG-hockeyleden zijn natuurlijke personen die niet rolstoelafhankelijk zijn maar waarbij de lichamelijke beperking van dien aard is, dat zij niet mee kunnen komen met leeftijdgenoten binnen een regulier hockeyteam.

7. Trimleden zijn natuurlijke personen die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en die de hockeysport beoefenen door middel van het volgen van training en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Trimleden spelen geen competitie.

Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating, rechten en verplichtingen van leden

Artikel 4

1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon.

Het lid is verplicht zijn e-mailadres op te geven. Door toelating tot de vereniging stemt het lid in met de oproeping tot een algemene vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg.

Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier wordt mede-ondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

2. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 3 lid 3 van de statuten.

3. Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één januari van het betreffende verenigingsjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij lid worden na één januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.

4. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld-, trainings- en/of teamcapaciteit is. Het bestuur is bevoegd nader te bepalen welke criteria gelden voor het aanleggen van de wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden.

5. De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Alecto Huis- & Gedragsregels worden de leden via de website ter beschikking gesteld. Door lid te worden van de vereniging onderwerpen alle leden zich aan de bij het aangaan van hun lidmaatschap geldende Huishoudelijke Reglement en de Alecto Huis- & Gedragsregels evenals de wijzigingen in de toekomst daarvan.

6. Leden zijn verplicht adreswijzigingen en wijzigingen van telefoonnummer schriftelijk/per mail/via internet aan de ledenadministratie te melden.

7. Alle leden en ouders van aspirant-leden zijn verplicht zich sportief te gedragen, de Alecto Huis- & Gedragsregels te respecteren en te voorkomen dat door hun optreden of gedrag het clubbelang wordt geschaad.

8. Spelende leden vanaf vijftien jaar zijn verplicht in het bezit te zijn van een Clubscheidsrechterskaart. De vereniging organiseert cursussen ter voorbereiding op het examen.

9. De seniorleden en ouders van juniorleden verplichten zich, behoudens dispensatie van het bestuur, de door of namens het bestuur gepubliceerde diensten, en de op het inschrijfformulier – als bedoeld onder artikel 4 sub 1 van dit reglement - aangegeven taken, die voor het goed functioneren van de vereniging noodzakelijk zijn, te verrichten.

Toelating, rechten en verplichtingen donateurs.

Artikel 5

Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateurs en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

a. ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;

b. de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag per verenigingsjaar dient te bedragen;

c. de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota;

d. het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk of langs elektronische weg beëindigt met een opzegtermijn van vier weken of tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg tussen het bestuur en de donateur anders wordt overeengekomen.

Ledenregistratie.

Artikel 6

1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

4. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van de KNHB. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe toestemming is gegeven.

Opzegging lidmaatschap.

Artikel 7

1. a. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

b. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór één mei. Indien het lidmaatschap niet vóór één mei bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

c. De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

d. Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, lijnhoofden, trainers e.d.) worden als nietig beschouwd.

2. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1 kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:

a. wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;

b. op grond van medisch advies;

c. op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Contributie.

Artikel 8

1. Leden zijn aan de vereniging verschuldigd:

a. entreegeld (eenmalig); en

b. contributie.

2. Voorts zijn leden in de in dit artikel genoemde gevallen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan administratiekosten aan de vereniging verschuldigd.

3. Ereleden en leden van verdienste zijn niet contributie plichtig.

4. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 lid 3 van de statuten.

5. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie.

6. De contributienota's worden in de eerste helft van het boekjaar verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De nota dient uiterlijk dertig dagen na factureringsdatum te zijn voldaan.

7. De vereniging biedt de leden de mogelijkheid aan hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.

8. Aan nieuwe leden wordt tezamen met het inschrijfformulier een formulier toegezonden door middel waarvan zij de vereniging kunnen machtigen tot het incasseren van de contributie voor het eerste jaar, alsmede eenmalig het entreegeld. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.

9. Bij de automatische incasso zal, als het totaal verschuldigde bedrag boven de € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) uitkomt, in twee gelijke termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt op vijftien november en tweede termijn maximaal drie maanden daarna.

Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.

10. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.

11. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.

12. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.

13. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.

14. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

Schadeloosstellingen en boeten.

Artikel 9

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3. Elk lid dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht is verplicht dat te melden aan het bestuur.

4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.

5. De vereniging noch het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

6. De vereniging heeft voor haar leden geen ongevallenverzekering afgesloten.

Bestuur.

Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie meerderjarige natuurlijke personen.

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden.

3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.

4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement.

De gekozen leden treden direct in functie. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. Zij die in dienstverband staan tot Alecto kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de statuten en de daarop gegronde reglementen en is jegens de algemene vergadering verantwoordelijk voor een goede uitoefening van het bestuur, waaronder het hockeytechnisch beleid, het financieel beleid en een zorgvuldig beheer van de eigendommen van de vereniging. Het bestuur ziet erop toe dat de posten van de in de algemene vergadering goedgekeurde begroting niet anders dan op goede gronden worden overschreden.

5. De voorzitter belegt de vergaderingen van het bestuur en leidt de vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede-ondertekend.

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de vice-voorzitter, en bij gebreke daarvan, een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

6. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:

a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

b. het houden van het verenigingsarchief;

c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;

d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen;

e. het bijhouden van de ledenlijst.

f. de oproeping voor de te houden algemene vergaderingen.

g. de voor publicatie van het rooster van aftreden.

7. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:

a. het innen, het beheren en doen van uitgaven van alle gelden van de vereniging. Uitgaven kunnen slechts worden gedaan door de budgethouders op voorwaarde van een goedgekeurde jaarbegroting.

b. het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de vereniging.

c. het opstellen van een begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar als bedoeld in artikel 17 lid 2 sub g van de statuten.

d. het eens per kwartaal op de hoogte te stellen van het bestuur van de financiële toestand van de vereniging.

8. De bevoegdheden en verplichtingen van de andere dan in de artikel 10 van dit reglement genoemde bestuursleden worden, met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en dit reglement, door het bestuur vastgesteld.

9. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Bestuursvergaderingen

Artikel 11

Overeenkomstig artikel 10 lid 5 van dit reglement worden bestuursvergaderingen door de voorzitter belegd. Op verzoek van tenminste twee leden van het bestuur is hij verplicht dat te doen. De agenda van de vergadering wordt tijdig aan de bestuursleden ter kennis gebracht. Een bestuursvergadering is slechts geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staken der stemmen is het voorstel verworpen.

Commissies.

Artikel 12

1. Het besturen van een grote vereniging als Alecto is complex en kan niet binnen één bestuurslaag geschieden. Het bestuur zal zich dan ook bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer uit de leden en/of niet-leden gevormde commissies.

2. Deze commissies hebben de, door het bestuur gedelegeerde, bevoegdheid om uitvoering te geven aan de bij hen neergelegde taken. Zij hebben een duidelijk inzicht in beleid, organisatie en werkwijze van de vereniging.

3. Zij geven uitvoering aan de bij hen neergelegde taken, mede op basis van de door de algemene vergadering vastgestelde taakstellende begroting en eventule meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen.

4. De voorzitters van commissies worden benoemd door het bestuur. Bij voorkeur is de voorzitter van een commissie tevens lid van het bestuur. De overige leden van elke commissie worden aangesteld door het bestuur, na overleg met de voorzitter en leden van de betreffende commissie.

5. De commissies rapporteren aan het bestuur als hoogste beleidsvoorbereidend en uitvoerend niveau binnen de vereniging.

6. De samenstelling, taken en werkwijze van de overige (sub)commissies worden vastgesteld door het bestuur in respectieve bestuursreglementen, en worden gepubliceerd op de website van Alecto.

7. Het bestuur kan ter behandeling van bepaalde aangelegenheden of ter voorbereiding van bepaalde activiteiten of ter behandeling van bepaalde groeperingen van leden commissies ad hoc benoemen. Taak en samenstelling van een commissie ad hoc worden door het bestuur gepubliceerd op de website. Het bestuur benoemt de voorzitter van de commissie ad hoc en treft maatregelen teneinde een goede voortgang der werkzaamheden te waarborgen.

8. De kascommissie als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de statuten wordt benoemd door de algemene vergadering en heeft de taken en bevoegdheden als in de wet en de statuten toegekend.

Officieel orgaan.

Artikel 13

1. De vereniging heeft twee officiële organen, te weten:

- de website www.alecto.nu;

- de nieuwsbrief.

2. Het bestuur benoemt een websitebeheerder, die belast is met het beheer van de website.

3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan melding van:

a. aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen;

b. wedstrijden en toernooien; en

c. besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.

Algemene vergaderingen - frequentie.

Artikel 14

1. Er worden per jaar tenminste twee algemene vergaderingen gehouden. Dit zijn de VOORJAARSVERGADERING, waarbij ernaar wordt gestreefd om deze te houden tenminste vier weken vóór het einde van het boekjaar, en de JAARVERGADERING, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

2. Ingeval sprake is van mutaties binnen het bestuur, dan wordt daarvan mededeling gedaan aan de leden en wel uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering, met opgave van het rooster van aftreden van bestuursleden en de voordrachten voor nieuwe bestuursleden als bedoeld in artikel 11 lid 2 van de statuten.

Algemene vergaderingen - orde

Artikel 15

1. De voorzitter van de algemene vergadering verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris van de algemene vergadering houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.

2. De secretaris van de algemene vergadering legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Indien een algemene vergadering online (of hybride) plaatsvindt draagt de secretaris zorg voor een andere wijze van bijhouden van de presentie.

Voort wordt op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk ander lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van nog een stem, onder overlegging van een, naar het oordeel van de voorzitter, afdoende schriftelijke of elektronische volmacht, als bedoeld in artikel 19 lid 4 van de statuten.

Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen al dan niet middels een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel.

3. Voor de aanvang van schriftelijke stemmingen wijst de voorzitter van de algemene vergadering drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter van de algemene vergadering de uitslag van de stemming aan de vergadering mede. Mochten er dermate veel stemmen worden uitgebracht dat het niet mogelijk is de uitslag tijdens de vergadering mee te delen, dient dat zo spoedig mogelijk daarna te geschieden door vermelding op het officiële orgaan van de vereniging.

4. Bij hoofdelijke stemming geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, al dan niet bij volmacht, daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter van de algemene vergadering hun stemmen uitbrengen.

5. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

a. ongetekend zijn;

b. onleesbaar zijn;

c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;

d. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;

f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.

6. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 15

1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten.

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

 

Dit huishoudelijk reglement is gewijzigd door de algemene vergadering op 8 december 2021 en per die datum in werking getreden.

 

 

 


 

Hoofdsponsoren

Sponsoren