Stichting Sportaccommodatie Alecto

 
 

Doelstelling van de Stichting zoals in de Statuten is vastgelegd.

De Stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, het bevorderen van sportbeoefening en het ondersteunen van gebruikers van het sportcomplex gelegen aan de Bloemerd 8 te Leiderdorp, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het (doen) beheren, het (doen) exploiteren en het (doen) onderhouden van (register)goederen, waaronder begrepen watervelden en ((kunst)gras)velden ten behoeve van de hockeysport en van de overige accommodatie gelegen op het sportcomplex gelegen aan de Bloemerd te Leiderdorp, ook ten behoeve van beoefenaars van andere sporten en van derden, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting dient het algemeen belang.

 

Waarom de Stichting.

De Stichting is opgericht om de mogelijkheden te benutten die de belastingregelgeving biedt m.b.t. de verrekening van de omzetbelasting (BTW), het zgn. "Sportbesluit”. De staatssecretaris van Financiën heeft op 12 februari 2005 het zogenoemde sportbesluit uitgevaardigd. Dit sportbesluit biedt de mogelijkheid om structureel financieel voordeel te behalen en daarnaast incidenteel door aftrek van BTW op eerdere investeringen.

 

Om het beoogde financiële, belasting, voordeel te behalen gelden de volgende voorwaarden;

-         de Stichting moet een onafhankelijke rechtspersoon zijn en daardoor losstaan van de vereniging

-         de Stichting is belast met de volledige exploitatie, het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie

-         de Stichting voert een zelfstandige administratie

-         voor alle contracten en opdrachten die van doen hebben met de exploitatie, het beheer en het onderhoud van al datgene wat aan te merken valt als behorend tot de sportaccommodatie is de Stichting de opdrachtgever en dienen betaald/verrekend te worden door de Stichting

-         er dient sprake te zijn van meerdere gebruikers

-         alle huur/gebruik door derden valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting.

 

Het is daarnaast de doelstelling van de Stichting om tegen de laagst mogelijke kosten, met behoud van de gewenste kwaliteit, de exploitatie, het beheer en het onderhoud uit te voeren. In dit kader past ook om inkomsten te generen uit het beschikbaar stellen van de sportaccommodatie aan derden.

 

De Stichting is 24 december 2009 formeel opgericht.

 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door;

-         Andree Kraaij Voorzitter

-         Nico Wassenaar          Technisch Beheer

-         Mark Bakker              Penningmeester

 

Voor de uitvoering is aan de Stichting verbonden;

-       Koos Koster

-         Een aantal enthousiaste jongeren en vrijwilligers

-        Wim Versteege heeft de zorg op zich genomen van de beregeningsinstallatie.

 

De Stichting is gevestigd in Leiderdorp.

Postadres, Torenwacht 142, 2353 DC Leiderdorp.

 

Gebruikers van de Sportaccommodatie.

De Stichting stelt de sportaccommodatie ter beschikking aan L.S.C. Alecto alsook aan andere gebruikers, daarbij nadrukkelijk rekening houdend met de wensen, planning en doelstellingen van L.S.C. Alecto als primaire gebruiker. Met de Vereniging is een Gebruiksovereenkomst afgesloten.

 

De huidige gebruikers zijn,

L.S.C. Alecto,

SKL Kinderopvang,

Andere derde gebruikers

 

Met alle derde partijen wordt per gebeurtenis een gebruikersovereenkomst afgesloten.

 

Gezamenlijke Doelstelling Vereniging - Stichting

De doelstelling van Alecto is het behalen van financieel voordeel waarvoor zij het vehikel van de Stichting in het leven heeft geroepen.

Beide partijen, zowel de Vereniging als de Stichting zijn gehouden aan de regels die door de belastingdienst hiervoor zijn gesteld.

Dit betekent o.m. dat de exploitatie, het beheer en het onderhoud alsook de aankoop van de benodigde spelmaterialen, zoals bijv. ballen, keeperuitrusting, de taak en verantwoordelijkheid is van de Stichting. De aankoop van spelmaterialen gebeurt in nauw overleg met de Vereniging.

De Stichting accepteert de verantwoordelijkheid dat de sportaccommodatie voldoet aan redelijke eisen om de hockeysport te beoefenen, dit in lijn met de standaards van de KNHB c.q. de NOC/NSF.

Een nauwe samenwerking en afstemming tussen de Vereniging en de Stichting is een voorwaarde.

Vertegenwoordigers van de Vereniging en de Stichting zullen geregeld, meerdere malen per jaar, overleg voeren over het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie. Ieder jaar wordt een onderhoudsplan opgesteld en voorzien van een budget. Daarnaast zal jaarlijks een meerjarenplan, inclusief kostenbegroting, voor klein en groot onderhoud, verbeteringen etc. worden opgesteld c.q. het bestaande meerjarenplan worden geëvalueerd. De uitvoering van het onderhoudsplan berust bij de Stichting.

 

 

Sportaccommodatie

De sportaccommodatie omvat o.m. het volgende;

-         alle velden

-         veldverlichting

-         clubgebouw, inclusief installaties

-         andere gebouwen

-         afrastering rond de velden

-         bestrating, terrassen en riolering

-         beregeningsinstallatie

-         fietsenstalling

-         etc.

 

De Vereniging is de eigenaar van de velden en het clubhuis en verhuurt deze aan de Stichting waarvoor jaarlijks een huur wordt afgesproken. Deze verhuur is vastgelegd in een huurovereenkomst.

 

Exploitatie, Beheer en Onderhoud

-         De Stichting is belast met de  exploitatie, het beheer en het onderhoud van de sportaccommodatie.

-         Met uitzondering van;

o       de exploitatie en beheer van het clubhuis althans v.w.b. het bargedeelte en de keuken

o       de apparatuur in gebruik bij bij de bar en de keuken

o       meubilair in het clubhuis en het terrasmeubilair.

-         Voor alle contracten en opdrachten m.b.t. de exploitatie, het beheer en het onderhoud van al datgene wat aan te merken valt als behorend tot de sportaccommodatie is de Stichting de opdrachtgever en dienen betaald/verrekend te worden door de Stichting.

 

Hieronder vallen o.m. de volgende activiteiten;

-         onderhoud velden, schoonhouden, reparaties etc.

-         onderhoud terrein, bestrating en hekwerken, schoonhouden, reparaties etc.

-         onderhoud clubgebouw, schoonhouden, reparaties etc.

-         verzekeringen

-         verbruik van water, elektra, gas, e.d.

-         bewaking

-         afval

-         e.a.

 

Onderhoud is te onderscheiden in regulier en groot onderhoud. De kosten van het reguliere onderhoud worden opgenomen in het jaarlijkse onderhoudsbudget. Onderhoud van grotere omvang, waarvoor besloten is dit ten laste te brengen van de exploitatie gespreid over meerdere jaren, wordt aangemerkt als groot onderhoud waarvoor een voorziening wordt opgebouwd. De financiële afwikkeling hiervan loopt via de Stichting.

Uitbreidingen en/of vervangingen worden aangemerkt als investeringen zoals bijv. het aanbrengen van een nieuwe toplaag op een veld, uitbreidingen c.q. verbeteringen van het clubgebouw e.d. Deze investeringen worden gedaan door de Vereniging in overleg met de Stichting.

 

Hoofdsponsoren

Sponsoren